سرفصل مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
سه شنبه ، 2 مهر 1392 ، 06:41

سازه های بتن آرمه2

تعداد واحد:2

نوع واحد :نظری

پیشنیاز:بتن آرمه1

سر فصل درس(51 ساعت)

1- بررسی قابلیت وبهر برداری و محدودیت های مربوطه

2-ترک خوردگی در اجزا خمشی، محاسبه عرض ترک وروش محدود کردن آن

3-تعیین تغییر شکل(خیز)، ضوابط و محدودیت های آن

4-بررسی انواع سیستم های مقاوم-قاب های بتن آرمه ودیوارهای برشی-توزیع بار،روش های تحلیل تقریبی تیر های یکسره وقاب ها

5-آشنایی با پوشش های مختلف وروش های محاسبه پوشش های متشکل از:تیرچه بلوک، تاوه های یک طرفه ودو طرفه وتاوه های بدون تیر

6-آشنایی با روش محاسبه شالوده ها و دیوارهای بتن آرمه

7-بتن پیش تنیده،روش اجرا ومشخصا ت مصالح مصرفی، سیستم های پیش کشیده وپس کشیده ،محاسبا ت خمشی وبرشی در تیر های پیش تنیده ساده

تبصره:مطالب این درس باید هم آ هنگ با آیین نامه رسمی ساختما نهای بتن آرمه ایران باشد.

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست